• EQUIPS PROFESSIONALS

  Els serveis de la Fundació funcionen gràcies al treball de tot el personal d’atenció directa (infermers/es, auxiliars, terapeuta ocupacional, educadors/es socials, monitors/es, directors/es tècnics, cap de taller) i del personal d’atenció indirecta (cuiners/es, neteja i manteniment) de cada servei, així com del personal d’administració i gerència comú a tots els serveis (director general, gerent, adjunt a direcció i cap de comunicació).

  La tasca desenvolupada per cadascun/a d’aquests/es professionals en els seus llocs de treball, així com el treball en equip a cada servei, és el que permet que tot l’engranatge de la Fundació funcioni adequadament.

  IMG_4938

  Els equips d’atenció directa tenen la responsabilitat d’acompanyar en el procés de creixement personal els usuaris dels diferents serveis, ser-ne punt de referència i ajuda, i liderar el procés d’establiment de vincles amb les persones ateses. Ells fan possible l’acompanyament de les persones amb una visió integral atenent les seves diferents dimensions: la sanitària, l’afectiva, l’emocional, la socioeducativa, la relacional i la laboral. En particular, els educadors socials són els responsables de vetllar i fer el seguiment del Pla d’Atenció Individualitzat de cadascun dels residents, o del Pla d’Ajustament Personal i Social a Mansol. Els educadors i les educadores socials esdevenen l’eix vertebrador del procés de reinserció social i l’eix dinamitzador de l’àmbit d’intervenció. Tenen a les seves mans la missió de trobar l’equilibri entre els desitjos, les necessitats i les possibilitats de cadascun dels usuaris.

  IMG_4391

  La suma de la feina dels equips d’atenció directa i de la resta de personal dels diferents centres i serveis, juntament amb l’esforç i la implicació dels voluntaris, dóna com a resultat un equip humà compromès, fidel i il·lusionat amb els reptes i el futur de la Fundació.