• Organització

  ORGANIGRAMA

   

  ESTATUTS

  estatuts_PETITS

  Estatuts notarials de constitució de la Fundació Acollida i Esperança, de 24 de novembre de 1993.

  CONVENI

  Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018.

  Els professionals de la Fundació Acollida i Esperança estan sota aquest conveni i els sous estan d’acord amb l’escala salarial fixada: Conveni Acció Social DOGC 16 juny 2023

  QUADRE DE COMANDAMENT

  CODI ÈTIC

  Teniu accés al document complet del codi ètic de la Fundació Acollida i Esperança clicant aquí.

  NORMATIVA

  Llei 4/1979, de 18 de desembre, d’Estatut d’Autonomia de Catalunya [pdf].
  Llei 26/1985, de 27 de desembre, de Serveis Socials de Catalunya [doc].
  Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària a Catalunya [doc].
  Llei 4/1994, de 20 d’abril, d’Administració Institucional, Descentralització, Desconcentració i Coordinació del Sistema Català de Serveis Socials [doc].
  Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la participació privada en activitats d’interès general [pdf].
  Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de caràcter econòmic [doc].
  Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a Persones en Situació de Dependència [pdf].
  Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut [doc].
  Llei 12/2007, d’11 de octubre, de Serveis Socials [doc].
  Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de Verificació de l’Activitat de les associacions declarades d’utilitat pública [doc].

  Ley de la Constitución Española de 1978 [pdf].
  Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad [pdf].
  Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes de la Racionalización de la Estructura y la Acción Protectora de la Seguridad Social [pdf].
  Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud [pdf].