• ESTAT DE COMPTES

  2022

  ingressos i despeses 2022 fundació acollida i esperança

  L’any 2022, Acollida i Esperança va destinar el 91% dels seus ingressos a acció social directa, gràcies a la qual 1.480 persones van poder ser ateses per algun servei de la fundació. Aquesta xifra de persones ateses és molt rellevant perquè creix any rere any i consolida l’impacte de l’acompanyament social que fem cap a la justícia social. I això ha estat possible gràcies a tots els recursos de què disposem i a totes les persones, entitats, empreses i administracions que ens recolzen. La generositat de la base social de la fundació ha estat, històricament, l’arrel a partir de la qual s’han pogut crear i sostenir els diferents serveis, i és el camí a resseguir els propers anys.

  Tot i així, a nivell financer i de tresoreria l’any 2022 ha estat un dels exercicis més complicats i difícils que ha viscut mai l’entitat. L’augment d’un 46% dels costos dels subministraments va tenir una repercussió molt rellevant en els serveis residencials d’Acollida i Esperança. La situació es va poder superar gràcies a la venda d’un dels immobles de l’entitat, el Monestir de Santa Clara de Fortià, a una altra entitat social que hi continuarà realitzant activitat social per a persones vulnerables. La decisió del traspàs fou presa per la impossibilitat per part de la fundació de desenvolupar-hi un projecte social sostenible a llarg termini.

  Pel que fa a Mansol, els resultats econòmics de 2022 són esperançadors. Els projectes industrials i de destrucció certificada de documents van incrementar la seva facturació, demostrant que són dues línies de negoci que poden garantir llocs de treball estables a persones en situació d’exclusió social.

  2021

  Durant 2021, Acollida i Esperança ha continuat patint les conseqüències de la crisi econòmica provocada per la pandèmia. Tot i tenir uns ingressos de 3.035.087€ durant el 2021 (un 10% més que l’any anterior), la Fundació té unes pèrdues de 130.454€, que s’han hagut de cobrir amb el fons de reserva de l’entitat. Malgrat això, l’entitat ha seguit fent cada dia la seva feina: acompanyar i contribuir a l’autonomia de les persones amb exclusió social severa i especialment aquelles que tenen VIH.

  El creixement de la Fundació no ha estat l’esperat, ja que estava previst que, durant 2021, es produís la recuperació de la facturació de Mansol i augmentés el nombre de persones ateses a SOPS. Malauradament, no ha estat així. Mansol ha assolit una facturació molt semblant a la de 2020, sense arribar a cobrir el pressupost previst. I SOPS -tot i les obres que es van fer el 2019 per posar en marxa una altra cadira d’odontologia- ha hagut de treballar encara amb mesures sanitàries i tancaments temporals que han fet que no arribi al màxim de la seva capacitat.

  La xifra final de les despeses durant 2021 d’Acollida i Esperança és de 3.165.541€, la qual és més elevada que l’any anterior. Aquest increment ve provocat tant per la pujada de la despesa de subministraments durant l’últim trimestre de l’any, com per la finalització dels ERTOs a Mansol i SOPS.

  Es preveu que, al 2022, les conseqüències econòmiques de la pandèmia encara es manifestin als comptes de la Fundació, així com les conseqüències de la guerra russa a Ucraïna. A Mansol, per exemple, impactarà clarament la inestabilitat de l’entorn polític internacional i l’increment de les matèries primeres i els subministraments.

  Tot i les dificultats, la Fundació Acollida i Esperança té unes perspectives econòmiques que permeten seguir acollint i atenent les necessitats de les persones en situació d’exclusió social, objectiu pel qual es realitzen tots els projectes. La base social de l’entitat, amb les seves donacions puntuals o periòdiques, així com la intensa feina que es realitza des de la Fundació per tal d’aconseguir noves fonts de finançament i un pla estratègic que orienta un nou camí per a la captació de fons privats, són garantia de viabilitat per a tots els projectes.

  2020

   

  Els últims dos anys, Acollida i Esperança havia assolit una situació d’estabilitat financera que garantia la sostenibilitat de l’entitat. Es preveia que el 2020 seria un any de creixement, tant del CET Mansol Projectes, com dels serveis de SOPS, de SAVA i del Servei d’Habitatge. Malauradament, no ha estat així ja que l’arribada de la covid ha tingut conseqüències per a la Fundació.

  Els ingressos de l’entitat disminueixen respecte del 2019 i han estat de 2.992.570,29 €. El que significa una reducció del 7%.

  El CET Mansol Projectes és el servei que més s’ha vist afectat per la covid. Primer pel tancament obligat per l’estat d’alarma entre els mesos de març i juny, que va aturar la producció. Després, per la crisi del sector industrial conseqüència de la pandèmia. Tot plegat ha fet que la facturació hagi baixat en 164.000 €. L’impacte hagués pogut ser major, però la campanya Les Mans de Mansol va recollir prop de 50.000 € en aportacions voluntàries i ha ajudat a tancar l’any.

  Amb les obres d’ampliació de SOPS durant el 2019, per cobrir les necessitats socials existents, es preveia un increment de l’atenció. Però la pandèmia va obligar a tancar el servei entre els mesos de març i setembre, la qual cosa ha implicat una disminució de persones beneficiàries i, per tant, un decreixement en les seves aportacions en la sostenibilitat del servei.

  El total de despeses del 2020 ha estat de 3.134.712,51 €. Cal destacar el creixement del Servei d’Habitatge. Durant el 2020, hem llogat i adquirit habitatges per cobrir les necessitats d’accés de les persones beneficiàries dels diferents serveis. Hem llogat tres habitatges que han suposat més de 15.000 € de despesa i n’hem adquirit dos més mitjançant el mecanisme de tempteig i retracte de la Generalitat. En total s’ha invertit 20.000 € en interessos de préstecs.

  De les xifres es desprenen unes pèrdues comptables de 142.142,22 € que es van cobrir amb una aportació extraordinària del fons de reserva de la Fundació, acordada pel Patronat.

  Continuem treballant per recuperar l’estabilitat financera tot i l’escenari de crisi. I agraïm molt el suport de totes les persones i institucions que, amb les seves donacions, contribueixen en el projecte d’Acollida i Esperança.

   

  2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Amb aquest ja són tres anys consecutius que l’estat de comptes de la Fundació Acollida i Esperança dona un resultat zero. Això vol dir que el total de despeses de l’exercici 2019, que van pujar fins els 3.221.272,47 euros, va poder ser compensat amb un total d’ingressos pel mateix import.

  En general són xifres molt similars a les obtingudes l’any anterior (2018), i on només s’ha produït un increment del 0,29%. En l’àmbit financer significa que estem en una situació d’estabilitat que de moment garanteix la sostenibilitat de l’entitat i dels serveis i programes que desenvolupem.

  Cal assenyalar que aquest equilibri pot ser enganyós ja que en gran part és a causa de mantenir unes taules salarials que es troben gairebé congelades des de fa 10 anys. El sector d’acció social a Catalunya i el conveni laboral d’aplicació porta més d’una dècada de precarietat i les retribucions als i les professionals acumulen pèrdues del poder adquisitiu de com a mínim un 15%.

  Aquest fet preocupa molt als òrgans de govern i direcció de la Fundació ja que l’excel·lència en l’atenció i acompanyament a les persones ateses només és possible gràcies a la implicació i dedicació dels equips professionals. El major capital de l’entitat són els seus i les seves professionals.

  En aquest sentit estem treballant en xarxa amb la resta de sectors i des de les federacions de segon i tercer nivell de Catalunya per aconseguir un reconeixement i un augment en les dotacions pressupostàries que permetin donar continuïtat als serveis d’atenció a les persones i alhora millorar les condicions laborals.

  Tornant a les dades del 2019, s’ha de posar en valor que els ingressos públics vinculats a diferents acords, convenis i subvencions amb les administracions representen un 56,55% del total d’ingressos. S’ha aconseguit arribar a un 31,18% d’ingressos generats per l’activitat (un 19,83% són els ingressos per facturació del CET Mansol) i un 12,26% d’ajuts i donatius privats.

  Un any més les xifres posen de manifest que Acollida i Esperança només és possible gràcies a la suma de totes les aportacions.

   

  2018

  El compte de resultats de l’exercici 2018 torna a presentar, per segon any consecutiu, un resultat zero. Aquesta és sens dubte una bona dada per a la Fundació, una dada que confirma que estem consolidant la sostenibilitat econòmica de la institució.

  Alhora es segueix constatant un cert creixement en el volum total d’ingressos i despeses. S’ha arribat a la xifra de 3.212.001,14 euros de resultat global, el que suposa un increment del 7% respecte a l’any anterior.

  La despesa està clarament focalitzada en l’atenció a les persones (91%), mitjançant el sosteniment de tots els centres d’acollida i serveis de l’entitat. Cobra especial rellevància la partida dedicada als professionals, que en definitiva possibilita l’atenció i l’acompanyament de les persones ateses.

  Només un 9% dels recursos es destina a l’equip d’estructura que dona suport transversal a tots i cadascun dels centres i serveis.

  També és destacable la despesa destinada als projectes dirigits a la inserció laboral, i que inclou les contractacions del centre especial de treball amb 37 treballadors amb discapacitat en nòmina durant el 2018.

  En l’àmbit dels ingressos segueixen sent clau els que provenen dels diversos acords i convenis amb l’administració (fins a un 57%), però és rellevant haver arribat a un 29% de recursos propis (provinents del CET i de les aportacions dels usuaris) i a un 14% corresponent a col·laboracions d’institucions privades, donatius particulars i altres.

  En definitiva aquests resultats no només són conseqüència d’una correcta gestió econòmica financera sinó que, per sobre de tot, són una constatació de la implicació i solidaritat de tots els agents que d’una forma o una altra, ajuden a sostenir Acollida i Esperança.

  Agrair-vos una vegada més la vostra generositat i fidelitat.

  2015

  estatcomptes2015

  Els ingressos del 2015 han estat de 2.372.301,47€. A la gràfica 1 es pot veure el pes del finançament públic, ja que es treballa de manera coordinada amb les diferents administracions públiques, i també destaca el recolzament de la societat civil.

  La distribució de la despesa de l’entitat es presenta a la gràfica 2. La partida principal de despesa (55%) és la de personal, com correspon a una organització que dóna serveis i atenció professional a persones. L’altra gran partida de despesa (19%) és la relacionada amb la plantilla de treballadors-beneficiaris amb certificat de discapacitat del CET Mansol Projectes.

  Aquestes xifres donen un resultat de 116.490,74€ de pèrdues (un 4,7% respecte al total del pressupost anual). Malgrat a nivell comptable, una vegada més, la Fundació eixugarà aquestes pèrdues des del fons fundacional de l’entitat, podem posar en valor que són les pèrdues més baixes des del’inici de la crisi a finals del 2008.

  L’anàlisi que fem és d’una relativa satisfacció per l’apropament a la sostenibilitat dels centres d’acollida i la resta de serveis, sobretot tenint present l’augment sostingut en el nombre de persones ateses.D’altra banda som conscients que hem de donar continuïtat i fer créixer les diferents fonts d’ingressos, tant privats com públics.

  2014

  Financerament el 2014 per a la Fundació Acollida i Esperança novament ha estat un exercici complicat i molt intens. La principal dada és que hi ha hagut unes pèrdues totals de 114.418,95 euros que corresponen a un 4,7 % del total de despeses.

  estatcompte2014

  Aquest import implica haver reduït les pèrdues en més d’un 70% respecte al resultat de 2013, i si descomptem la partida d’amortització representa unes pèrdues a nivell de tresoreria de 25.708,82 euros. Aquest dèficit ha estat cobert des del precari fons fundacional de l’entitat per acord del Patronat.

  Els ingressos totals de 2014 han arribat a 2.302.042,44 euros, establint un màxim històric d’ingressos. Cal destacar:

   

  Respecte a les despeses, el total de 2014 ha estat de 2.416.461,39 euros. Representa un 3% d’augment respecte a 2013. Aquest increment no és atribuïble als centres i serveis perquè en tots ells s’ha portat una ferma contenció de la despesa, sinó que bàsicament és conseqüència del canvi de normativa en l’IVA que ens ha obligat a estar exempts d’aquest impost i deixar de desgravar part de l’IVA suportat.

  L’import de la despesa queda justificat per l’alt nivell d’atenció que, com mostra la present Memòria d’Activitats, s’ha desenvolupat al llarg de tot l’any, especialment en l’àmbit residencial. Els centres d’acollida han estat a una mitjana de més del 95% d’ocupació. D’altra banda, a Mansol Projectes s’ha pogut donar feina i tenir contractades vint-i-vuit persones que, gràcies a aquests ingressos, han pogut viure de forma independent i desvinculats dels serveis socials.

  La valoració que es fa des de la direcció de l’entitat és que, malgrat estar relativament satisfets per la tendència positiva de reducció del dèficit global, s’ha de donar continuïtat a la contenció de la despesa i seguir treballant per implicar més l’entorn social en la causa d’Acollida i Esperança. És especialment necessari recuperar els nivells de donatius privats que rebíem abans de començar la crisi. Com atreure la generositat de les persones i institucions? Treball, coherència, transparència i comunicació… D’entrada ja són uns reptes per a aquest 2015.

  2013

  A nivell financer, l’exercici de 2013 continua mostrant un escenari de pèrdues sostingudes, molt en línia amb les dificultats de la resta del sector d’acció social i que reflecteixen els efectes de la situació global de crisi. Els ingressos totals de l’entitat gairebé es mantenen estables respecte al 2012 i han estat de 1.977.022,37 euros.

  despesesFundació_memòria2013_peq

  De les fonts d’ingressos cal destacar:

  – l’estabilització dels ajuts de l’administració, on ja no s’han aplicat més retallades i el compromís del Departament de Benestar Social i Família amb l’entitat.
  – l’augment d’ingressos per facturació del Centre Especial de Treball que contribueix a reduir significativament les pèrdues d’aquest servei.
  – la dificultat de mantenir els donatius particulars, que han disminuït en un 29%.

  El total de despeses de 2013 ha estat de 2.346.111,93 euros, el que significa una reducció del 2,3% respecte al 2012 (tot i haver gastat 56.094,84 euros menys).

  D’aquestes xifres es desprenen unes pèrdues comptables de 369.089,56 euros que a nivell de tresoreria impliquen una aportació extraordinària de 273.889,86 euros del fons fundacional. Novament el Patronat de l’entitat, en la primera reunió de 2014, ha acordat cobrir aquest dèficit mitjançant aquest fons de l’entitat.

  En una anàlisi global la direcció de l’entitat aporta 4 reflexions:

  1. La primera consideració general és de preocupació per la reiterada disminució d’aquest fons i la constatació que la Fundació té cada vegada menys marge de maniobra per aguantar aquesta situació financera.

  2. La segona és que, malgrat les pèrdues, ens reafirmem en donar continuïtat a la totalitat de serveis i recursos. Fins i tot es manté l’augment del global de persones ateses. La missió de l’entitat i la nostra raó de ser no ens permet, en aquest context de crisi, optar per preservar el fons fundacional. És un capital rebut per atendre situacions d’exclusió social i, mentre es pugui, això farà la Fundació.

  3. La tercera, una relativa mirada esperançada en constatar una tendència de disminució de pèrdues respecte els exercicis anteriors i en veure que amb els pressupostos de 2014 es consolida aquesta tendència.

  4. I finalment, que el patronat i la direcció de l’entitat prioritzen el repte per augmentar les fonts d’ingressos, així com el total d’aquesta partida. Les línies estratègiques per aconseguir-ho: comptabilitat analítica dels centres i serveis i recerca de la sostenibilitat de cadascun d’ells; donar continuïtat al treball comunicatiu i de divulgació encetat; recerca activa de nous partners i ampliació de la base social i, finalment, aposta de creixement de la part productiva del nostre CET, mitjançant la diversificació de les línies de negoci.

  Per últim, un dels lemes de la Fundació durant el 2013 ha estat “Més de 20 anys acompanyant processos d’inclusió social”. Perquè puguem continuar fent-ho realitat hem de seguir comptant amb el recolzament de tots els donants que ho fan possible.

  2012

  Captura de pantalla 2013-04-29 a las 14.12.40

  L’exercici financer 2012 ha estat un any molt negatiu i complicat per a l’entitat. Com a la resta d’organitzacions que ens dediquem a l’acció social, s’han donat dues circumstàncies que han dificultat molt la gestió financera de la nostra fundació: 1) els problemes de tresoreria provocats pels endarreriments en els pagaments d’algunes subvencions i 2) la davallada d’ingressos econòmics per causa de la desaparició d’algunes línies d’ajut per part de l’administració.

  Concretament hem suportat una baixada del 6,5% del total dels ingressos, que ha implicat deixar d’ingressar 134.568,07€. Pràcticament un 50% d’aquesta reducció són diners procedents de subvencions oficials, com la del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que rebíem des del 1996 per ajudar a les despeses sanitàries del centre d’acollida Can Banús. També l’Ajuntament de Badalona ens ha denegat la subvenció que pagava part de les despeses del servei de SOPS que tenim obert a la ciutat. L’únic aspecte positiu és que s’ha mantingut el suport dels donants particulars i institucions privades. El total d’ingressos del 2012 ha estat de 2.018.930,14 euros.

  Pel que fa a les despeses han pujat a un total de 2.402.206,77 euros, que implica un augment de poc menys del 9%. Bàsicament aquest increment és causat per l’augment significatiu del nombre de persones ateses gairebé en tots els serveis, per la posada en funcionament de les noves línies de negoci de Mansol, per l’augment de l’IPC i, també, per l’increment del preu en les factures de subministres dels recursos (llum, aigua i gas).

  2011

  estat-de-comptes

  El context econòmic del 2011, marcat per la crisi i les retallades pressupostàries, no ha facilitat la feina de les entitats d’acció social. Tanmateix, la Fundació ha aconseguit incrementar el nombre de persones ateses a gairebé tots els serveis tot duent a terme una política de contenció de la despesa.

  Un dels fets més destacats de la gestió econòmica del 2011 és que s’ha aconseguit incrementar força la partida de donatius d’institucions privades i particulars respecte d’anys anteriors, i han disminuït els diners provinents de les administracions públiques. D’aquesta manera, els donatius han crescut d’un 9% a un 17% del total d’ingressos de l’entitat, mentre que les subvencions oficials han passat d’un 66% a un 62%. Aquesta xifra és molt rellevant, perquè, malgrat el moment econòmic dur per a tothom, el suport i la solidaritat de l’entorn social de la Fundació s’han notat més que mai i han fet possible que es continuïn atenent les persones en risc d’exclusió que arriben als centres i serveis.

  2010

  memoria-2010-estat-de-comptes

  En una conjuntura econòmica negativa, l’exercici econòmic del 2010 no va ser fàcil. Tot i així, la suma total de despeses del conjunt de la Fundació va assolir els 2.158.858,08 euros, xifra que representa 30.000 euros menys que la de l’any 2009. Aquest fet va ser possible gràcies a un esforç compartit per reduir despesa, a partir d’una política de contenció pressupostària.

  Malgrat tot, no es va reduir l’activitat en cap dels programes. No només es va fer front als projectes sinó que, en casos com els centres d’acollida, fins i tot s’ha augmentat el nombre d’atencions totals interanuals. Respecte dels ingressos, es van fer palesos els efectes de la crisi tant pel que fa a partides de subvencions de les administracions com als donatius particulars. D’aquesta manera, el total d’ingressos es va reduir en 185.469,27 euros menys que l’exercici 2009, i així el total puja a 2.042.055,30 euros. Aquestes xifres globals van representar unes pèrdues en l’exercici de 116.802,78 euros, un import que correspon al 5% del total, que el Patronat va decidir cobrir mitjançant una partida extraordinària del fons fundacional.