• POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

  FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer per al tractament de dades de caràcter personal i és FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA la responsable del tractament de les seves dades personals.

  La finalitat del tractament de la informació és:

  1 .- L’emissió de comunicacions informatives de l’activitat de l’entitat i del funcionament dels nostres serveis, sempre que s’hagi autoritzat prèviament, per e-mail, fax, SMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions informatives. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i relacionades amb l’objectiu fundacional.

  2.- Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

  3.- Realitzar estudis estadístics.

  4.- Inscripció a actes/sessions informatives.

  5.- Si s’escau, per voluntat explícita de fer donatius, domiciliar els rebut bancaris.

  La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució de la relació mútuament acordada, el consentiment exprés i inequívoc atorgat per al tractament de les seves dades per a les finalitats previstes, i el compliment de les obligacions legals de la FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA.

  Les dades recollides són les adequades per a les finalitats descrites.

  Les seves dades no es comunicaran ni cediran a tercers excepte als possibles encarregats de tractament (tercera entitat que presti serveis a la nostra entitat), ens associats i estaments oficials que per llei o per causes de força major exigeixin la cessió de les dades, o en el cas que comptem amb la seva autorització expressa.

  Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i seran destruïdes amb garanties de privadesa.

  El responsable del tractament de les dades és la FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA, amb NIF G60439189 i domicili al carrer Muntaner s/n de Badalona (08917), adreça de correu electrònic gerencia@acollida.org i número de telèfon 696549973 (Carles Pàramo). Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar a l’adreça de correu electrònic gerencia@acollida.org.

  En tot cas, pot exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, i el dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils). Per exercir aquests drets i per a qualsevol aclariment, es pot dirigir per escrit a l’adreça de correu electrònic gerencia@acollida.org, adjuntant una còpia del DNI. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

  Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats.

  L’acceptació d’aquesta política de privacitat implica el consentiment exprés i autorització al responsable del tractament de les dades personals, FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA, perquè tracti les dades voluntàriament cedides, d’acord amb el tractament proposat, segons el que disposa el Reglament (UE), de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb la finalitat de prestar els serveis acordats així com perquè les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades amb les que mantingui conveni regulador de transferències d’informació sobre persones.

  Avís legal

  Objectiu del lloc web
  Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu, i no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament sobre cap de les àrees que hi ha especificades, per la qual cosa l’usuari haurà de dirigir-se a:

  FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
  NIF: G60439189
  C/ Muntaner, s/n. Can Banús
  08917 BADALONA (Barcelona,– Espanya)
  Correu electrònic: fundacio@acollida.org
  Telèfon: 93 497 01 27/Fax: 93 465 77 22.

  Contingut del lloc web
  La informació inclosa en aquest lloc web ha seguit els requeriments estipulats per la llei per a la seva elaboració, si bé això no implica en cap cas que hagi de ser necessàriament detallada, completa, exacta o mantenir-se actualitzada, atesos els canvis que puguin produir-se a la normativa, jurisprudència o altres documents d’interès considerats.

  La utilització de la informació proporcionada mitjançant aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, no essent FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA en cap cas responsable dels errors o omissions que hi pugui haver, així com de l’aplicació o l’ús concret que pugui fer-se’n.

  Drets d’autor i drets de propietat industrial
  Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web, així com els elements que hi ha continguts (que inclouen, entre d’altres, text, imatge, àudio, vídeo o programari), pertanyen a FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA o, en el seu cas, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar aquests elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, de manera que en queden absolutament prohibides la utilització amb finalitats comercials, la distribució, i la modificació, alteració o descompilació.

  FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA és una entitat inscrita al Ministeri de Justícia amb el número 131-SE/F i l’ús del seu nom queda totalment prohibit.

  Enllaços
  FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA no assumeix cap responsabilitat sobre enllaços cap a altres llocs o pàgines web que s’hi puguin incloure, ja que no hi té cap tipus de control, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i a les condicions d’ús que els regeixin. FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA facilitarà periòdicament una selecció de les disposicions legals específiques que li són d’aplicació, així com la identificació dels requisits legals corresponents.