• CONVENT

  Per poder ingressar al Convent dels Franciscans cal venir derivat per un/a treballador/a social de la xarxa de drogues, d’equips socials d’atenció primària, d’altres centres de la xarxa VIH, d’hospitals, d’àrees bàsiques de salut, de sociosanitaris, de presó o d’altres serveis, que ens fan arribar la sol·licitud d’admissió de la Xarxa VIH-sida juntament amb informes mèdics i socials actualitzats de la persona interessada. Un cop valorades aquestes dades, es fa una entrevista de preadmissió.

  El perfil de les persones ateses al Convent és la d’un home major d’edat, portador del VIH/sida i en situació d’exclusió social. No són destinatàries del nostre recurs persones amb dependència greu per a les AVD, les majors de 65 anys, que presentin un consum actiu de tòxics o que pateixin una malaltia mental greu no compensada.

  >Les dades de contacte per a possibles derivacions són:

  Laura Martínez Caminal, directora tècnica
  convent@acollida.org
  Tel: 972 64 01 39

  >>Model de sol·licitud i documentació que cal aportar