• Organització

  ORGANIGRAMA

  organigrama_web

   

  ESTATUTS

  estatuts_PETITS

  Estatuts notarials de constitució de la Fundació Acollida i Esperança, de 24 de novembre de 1993.

   

  CONVENI

  El dia 8 de juliol de 2011 es va signar el Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb Infants, Joves, famílies i d’altres col·lectius en situació de risc per als anys 2010, 2011 i 2012. Aquest conveni va ser publicat al DOGC el 18 d’octubre de 2011.

  La vigència s’estableix de l’1 de gener de 2010 fins el 31 de desembre de 2012. A dia d’avui segueix regint aquest mateix conveni.

  Els professionals de la Fundació Acollida i Esperança estan sota aquest conveni i els sous estan d’acord amb l’escala salarial fixada.

  Teniu accés al text complet en aquest enllaç.

   

  QUADRE DE COMANDAMENT

  Qaudrecomandament2016

  CODI ÈTIC

  codietic

  Teniu accés al document complet del codi ètic de la Fundació Acollida i Esperança clicant aquí.

  NORMATIVA

  Llei 4/1979, de 18 de desembre, d’Estatut d’Autonomia de Catalunya [pdf].
  Llei 26/1985, de 27 de desembre, de Serveis Socials de Catalunya [doc].
  Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària a Catalunya [doc].
  Llei 4/1994, de 20 d’abril, d’Administració Institucional, Descentralització, Desconcentració i Coordinació del Sistema Català de Serveis Socials [doc].
  Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la participació privada en activitats d’interès general [pdf].
  Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de caràcter econòmic [doc].
  Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a Persones en Situació de Dependència [pdf].
  Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut [doc].
  Llei 12/2007, d’11 de octubre, de Serveis Socials [doc].
  Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de Verificació de l’Activitat de les associacions declarades d’utilitat pública [doc].

  Ley de la Constitución Española de 1978 [pdf].
  Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad [pdf].
  Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes de la Racionalización de la Estructura y la Acción Protectora de la Seguridad Social [pdf].
  Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud [pdf].