• ESTAT DE COMPTES

  2015

  estatcomptes2015

  Els ingressos del 2015 han estat de 2.372.301,47€. A la gràfica 1 es pot veure el pes del finançament públic, ja que es treballa de manera coordinada amb les diferents administracions públiques, i també destaca el recolzament de la societat civil.

  La distribució de la despesa de l’entitat es presenta a la gràfica 2. La partida principal de despesa (55%) és la de personal, com correspon a una organització que dóna serveis i atenció professional a persones. L’altra gran partida de despesa (19%) és la relacionada amb la plantilla de treballadors-beneficiaris amb certificat de discapacitat del CET Mansol Projectes.

  Aquestes xifres donen un resultat de 116.490,74€ de pèrdues (un 4,7% respecte al total del pressupost anual). Malgrat a nivell comptable, una vegada més, la Fundació eixugarà aquestes pèrdues des del fons fundacional de l’entitat, podem posar en valor que són les pèrdues més baixes des del’inici de la crisi a finals del 2008.

  L’anàlisi que fem és d’una relativa satisfacció per l’apropament a la sostenibilitat dels centres d’acollida i la resta de serveis, sobretot tenint present l’augment sostingut en el nombre de persones ateses.D’altra banda som conscients que hem de donar continuïtat i fer créixer les diferents fonts d’ingressos, tant privats com públics.

  2014

  Financerament el 2014 per a la Fundació Acollida i Esperança novament ha estat un exercici complicat i molt intens. La principal dada és que hi ha hagut unes pèrdues totals de 114.418,95 euros que corresponen a un 4,7 % del total de despeses.

  estatcompte2014

  Aquest import implica haver reduït les pèrdues en més d’un 70% respecte al resultat de 2013, i si descomptem la partida d’amortització representa unes pèrdues a nivell de tresoreria de 25.708,82 euros. Aquest dèficit ha estat cobert des del precari fons fundacional de l’entitat per acord del Patronat.

  Els ingressos totals de 2014 han arribat a 2.302.042,44 euros, establint un màxim històric d’ingressos. Cal destacar:

   

  Respecte a les despeses, el total de 2014 ha estat de 2.416.461,39 euros. Representa un 3% d’augment respecte a 2013. Aquest increment no és atribuïble als centres i serveis perquè en tots ells s’ha portat una ferma contenció de la despesa, sinó que bàsicament és conseqüència del canvi de normativa en l’IVA que ens ha obligat a estar exempts d’aquest impost i deixar de desgravar part de l’IVA suportat.

  L’import de la despesa queda justificat per l’alt nivell d’atenció que, com mostra la present Memòria d’Activitats, s’ha desenvolupat al llarg de tot l’any, especialment en l’àmbit residencial. Els centres d’acollida han estat a una mitjana de més del 95% d’ocupació. D’altra banda, a Mansol Projectes s’ha pogut donar feina i tenir contractades vint-i-vuit persones que, gràcies a aquests ingressos, han pogut viure de forma independent i desvinculats dels serveis socials.

  La valoració que es fa des de la direcció de l’entitat és que, malgrat estar relativament satisfets per la tendència positiva de reducció del dèficit global, s’ha de donar continuïtat a la contenció de la despesa i seguir treballant per implicar més l’entorn social en la causa d’Acollida i Esperança. És especialment necessari recuperar els nivells de donatius privats que rebíem abans de començar la crisi. Com atreure la generositat de les persones i institucions? Treball, coherència, transparència i comunicació… D’entrada ja són uns reptes per a aquest 2015.

  2013

  A nivell financer, l’exercici de 2013 continua mostrant un escenari de pèrdues sostingudes, molt en línia amb les dificultats de la resta del sector d’acció social i que reflecteixen els efectes de la situació global de crisi. Els ingressos totals de l’entitat gairebé es mantenen estables respecte al 2012 i han estat de 1.977.022,37 euros.

  despesesFundació_memòria2013_peq

  De les fonts d’ingressos cal destacar:

  – l’estabilització dels ajuts de l’administració, on ja no s’han aplicat més retallades i el compromís del Departament de Benestar Social i Família amb l’entitat.
  – l’augment d’ingressos per facturació del Centre Especial de Treball que contribueix a reduir significativament les pèrdues d’aquest servei.
  – la dificultat de mantenir els donatius particulars, que han disminuït en un 29%.

  El total de despeses de 2013 ha estat de 2.346.111,93 euros, el que significa una reducció del 2,3% respecte al 2012 (tot i haver gastat 56.094,84 euros menys).

  D’aquestes xifres es desprenen unes pèrdues comptables de 369.089,56 euros que a nivell de tresoreria impliquen una aportació extraordinària de 273.889,86 euros del fons fundacional. Novament el Patronat de l’entitat, en la primera reunió de 2014, ha acordat cobrir aquest dèficit mitjançant aquest fons de l’entitat.

  En una anàlisi global la direcció de l’entitat aporta 4 reflexions:

  1. La primera consideració general és de preocupació per la reiterada disminució d’aquest fons i la constatació que la Fundació té cada vegada menys marge de maniobra per aguantar aquesta situació financera.

  2. La segona és que, malgrat les pèrdues, ens reafirmem en donar continuïtat a la totalitat de serveis i recursos. Fins i tot es manté l’augment del global de persones ateses. La missió de l’entitat i la nostra raó de ser no ens permet, en aquest context de crisi, optar per preservar el fons fundacional. És un capital rebut per atendre situacions d’exclusió social i, mentre es pugui, això farà la Fundació.

  3. La tercera, una relativa mirada esperançada en constatar una tendència de disminució de pèrdues respecte els exercicis anteriors i en veure que amb els pressupostos de 2014 es consolida aquesta tendència.

  4. I finalment, que el patronat i la direcció de l’entitat prioritzen el repte per augmentar les fonts d’ingressos, així com el total d’aquesta partida. Les línies estratègiques per aconseguir-ho: comptabilitat analítica dels centres i serveis i recerca de la sostenibilitat de cadascun d’ells; donar continuïtat al treball comunicatiu i de divulgació encetat; recerca activa de nous partners i ampliació de la base social i, finalment, aposta de creixement de la part productiva del nostre CET, mitjançant la diversificació de les línies de negoci.

  Per últim, un dels lemes de la Fundació durant el 2013 ha estat “Més de 20 anys acompanyant processos d’inclusió social”. Perquè puguem continuar fent-ho realitat hem de seguir comptant amb el recolzament de tots els donants que ho fan possible.

  2012

  Captura de pantalla 2013-04-29 a las 14.12.40

  L’exercici financer 2012 ha estat un any molt negatiu i complicat per a l’entitat. Com a la resta d’organitzacions que ens dediquem a l’acció social, s’han donat dues circumstàncies que han dificultat molt la gestió financera de la nostra fundació: 1) els problemes de tresoreria provocats pels endarreriments en els pagaments d’algunes subvencions i 2) la davallada d’ingressos econòmics per causa de la desaparició d’algunes línies d’ajut per part de l’administració.

  Concretament hem suportat una baixada del 6,5% del total dels ingressos, que ha implicat deixar d’ingressar 134.568,07€. Pràcticament un 50% d’aquesta reducció són diners procedents de subvencions oficials, com la del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que rebíem des del 1996 per ajudar a les despeses sanitàries del centre d’acollida Can Banús. També l’Ajuntament de Badalona ens ha denegat la subvenció que pagava part de les despeses del servei de SOPS que tenim obert a la ciutat. L’únic aspecte positiu és que s’ha mantingut el suport dels donants particulars i institucions privades. El total d’ingressos del 2012 ha estat de 2.018.930,14 euros.

  Pel que fa a les despeses han pujat a un total de 2.402.206,77 euros, que implica un augment de poc menys del 9%. Bàsicament aquest increment és causat per l’augment significatiu del nombre de persones ateses gairebé en tots els serveis, per la posada en funcionament de les noves línies de negoci de Mansol, per l’augment de l’IPC i, també, per l’increment del preu en les factures de subministres dels recursos (llum, aigua i gas).

  2011

  estat-de-comptes

  El context econòmic del 2011, marcat per la crisi i les retallades pressupostàries, no ha facilitat la feina de les entitats d’acció social. Tanmateix, la Fundació ha aconseguit incrementar el nombre de persones ateses a gairebé tots els serveis tot duent a terme una política de contenció de la despesa.

  Un dels fets més destacats de la gestió econòmica del 2011 és que s’ha aconseguit incrementar força la partida de donatius d’institucions privades i particulars respecte d’anys anteriors, i han disminuït els diners provinents de les administracions públiques. D’aquesta manera, els donatius han crescut d’un 9% a un 17% del total d’ingressos de l’entitat, mentre que les subvencions oficials han passat d’un 66% a un 62%. Aquesta xifra és molt rellevant, perquè, malgrat el moment econòmic dur per a tothom, el suport i la solidaritat de l’entorn social de la Fundació s’han notat més que mai i han fet possible que es continuïn atenent les persones en risc d’exclusió que arriben als centres i serveis.

  2010

  memoria-2010-estat-de-comptes

  En una conjuntura econòmica negativa, l’exercici econòmic del 2010 no va ser fàcil. Tot i així, la suma total de despeses del conjunt de la Fundació va assolir els 2.158.858,08 euros, xifra que representa 30.000 euros menys que la de l’any 2009. Aquest fet va ser possible gràcies a un esforç compartit per reduir despesa, a partir d’una política de contenció pressupostària.

  Malgrat tot, no es va reduir l’activitat en cap dels programes. No només es va fer front als projectes sinó que, en casos com els centres d’acollida, fins i tot s’ha augmentat el nombre d’atencions totals interanuals. Respecte dels ingressos, es van fer palesos els efectes de la crisi tant pel que fa a partides de subvencions de les administracions com als donatius particulars. D’aquesta manera, el total d’ingressos es va reduir en 185.469,27 euros menys que l’exercici 2009, i així el total puja a 2.042.055,30 euros. Aquestes xifres globals van representar unes pèrdues en l’exercici de 116.802,78 euros, un import que correspon al 5% del total, que el Patronat va decidir cobrir mitjançant una partida extraordinària del fons fundacional.